Słonecznie 29°C

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy

Centrum Integracji Społecznej
Przy stowarzyszeniu WSPARCIE w Witnicy
ul. Zaułek Wodny 1
(budynek po byłej OSP w Witnicy)
Tel. 95 718 54 89
e-mail: ciswitnica@vp.pl
Centrum Integracji Społecznej powstało w grudniu 2013r.
Do Centrum przyjmowane są osoby zagrożone szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym.
W ramach Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. do uczestnictwa w zajęciach mogą przystąpić osoby które:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Centrum Integracji Społecznej prowadzi zajęcia w ramach:
- reintegracji społecznej - oznacza to działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
- reintegracji zawodowej - oznacza to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;
Obecnie w zajęciach w CIS uczestniczy 50 osób, które zgodnie z porozumieniem z MGOPS Witnica oraz z PUP Gorzów Wlkp. zostały skierowane do uczestnictwa.
Rekrutacja do uczestnictwa jest ciągła.
W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy wykonują zadania zlecone przez Gminę Witnica i Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
W ramach reintegracji społecznej uczestnicy mają możliwość skorzystania z usług psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, i innych.
Osoba uczestnicząca w zajęciach otrzymuje świadczenie integracyjne, może zdobyć nowe uprawnienia zawodowe w ramach prowadzonych kursów zawodowych.
 

Głosuj na siłownię dla Witnicy

Głosuj na siłownię dla Witnicy

Jest szansa na to, że Nestle ufunduje Witnicy siłownię plenerową. Musimy tylko intensywnie głosować!

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Zespół Szkół Samorządowych rozpoczął nabór na przyszły rok szkolny. Na absolwentów gimnazjum czekają liceum, technikum i szkoła branżowa. Szkoła realizuje wielki projekt unijny, więc nauka w ,,Koperniku’’ będzie bardzo atrakcyjna!

 

 

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Gotowe są już nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych. Pierwszeństwo w nich mają uczniowie, ale mieszkańcy za 2-3 zł mogą również jeździć po gminie.

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.